Ärade riksdagsledamöter – representanter för Finlands folk, bästa festpublik

Då hem och äktenskap välsignas läses ofta ett bibelcitat ur psalm 127 i Psaltaren: ”Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves”(Ps. 127:1).

Påståendet i psalmen är tillspetsat. Naturligtvis är denna riksdagens tillbyggnad ett projekt som beställts av parlamentet, planerats av en arkitekt, byggts av en entreprenör, och som krävt mycket mänsklig skicklighet, öga och visdom. Fromheten kan inte ersätta murarens kunnande, bönen inte byggnadsställningarna och prästen inte målaren. Här har behövts proffs.

Vad innebär alltså detta ord: ”Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgävea”?

Tillspetsningen i psalmen är en fråga för oss alla: med vilken inställning gör jag mitt arbete? Bygger jag mitt liv och min framtid enbart med tanke på mig själv, mitt anseende eller mitt parti? Om jag bygger huset enbart för min egen skull, är min möda förgäves.

Psalmen påpekar att det finns en större verklighet än alla mänskliga byggare, oberoende av vilket namn var och en av oss än tillskriver Herren. Psalmens ”Herre” var judarnas Gud och även kristna människor önskar sätta sin tillit till denna samma Gud. Det är viktigt för varje människa att komma ihåg att hela verkligheten inte finns i stenar eller väggar, inte ens i det vackraste mänskliga verk.

En människa som litar på en verklighet som är större än hon själv är villig att vara ödmjuk. Om man vet sig vara mindre än Gud kan man också förstå att man är en tjänare, finns till för andra människor. De representanter för Finlands folk som arbetar i detta hus är alltså inte herrar utan Finlands folks tjänare.

Men psalmen lovar också någonting, den uppmanar inte bara till ödmjukhet inför människor och Gud. Om du sätter din tillit till en större verklighet arbetar du inte förgäves. Om du finns till för andra människor är ditt arbete meningsfullt. Om du förlitar dig på Gud följs ditt arbete av välsignelse.

Den som arbetar bara med tanke på sig själv blir inifrån fördärvad, härjad och uppblåst. Men den som söker det gemensamma goda finner menig med sitt arbete och förblir oskadd i sitt inre. Den människa som sätter sin tillit till en större verklighet än sig själv, till Gud, blir välsignad och även arbetet blir välsignat.  Alla önskar vi och behöver vi välsignelse i vårt eget liv och i vårt arbete.

Med förtröstan på Guds löften och godhet välsignar jag denna Finlands riksdags tillbyggnad i Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn (+).

Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn (+).