Tervehdys Kirkon lähetystyön keskuksen, Kirkon Ulkomaanavun ja Helsingin hiippakunnan järjestämän lähetyssihteerien ja yhteyshenkilöiden valtakunnallisille neuvottelupäiville 31.1.2004

Hyvät kirkkomme kansainvälisestä vastuusta, lähetyksestä ja  kansainvälisestä diakoniasta huolehtivat työtoverit!

Olin hyvin iloinen saadessani alun perin kutsun tähän tilaisuuteen. Muiden, odottamattomien tehtävien vuoksi en kuitenkaan voinut  henkilökohtaisesti saapua tätä tervehdystä esittämään.

Valitsin tämän tervehdykseni aiheeksi monille varmaankin tutun  takavuosien televisiosarjan nimen: Mission impossible, Mahdoton tehtävä. Tässä yhteydessä lausuttuna sanapari on hiukan monimielinen, toivon  kuitenkin, että ajatuksia herättävällä tavalla.

Valitsemassani otsikossa on kysymysmerkki. Se muuttaa väitteen tai  toteamuksen kysymykseksi. Seuraavassa haluan miettiä sitä, mitä  kysymys, Mission impossible? Mahdoton tehtäväkö? voi merkitä. Tahdon  kuitenkin koko ajan alleviivata sitä, että inhimillisesti katsoen ehkä  vaikealta tai mahdottomaltakin tuntuva on Kristuksen  kirkon missiossa mahdollista.

Kirkkomme kansainvälinen vastuu, sen missio sekä perinteisillä  lähetyskentillä että nuorten yhteistyökirkkojen parissa maamme rajojen on jo pitkän aikaa ollut valinkauhassa, uusien haasteiden  ja muutoksien edessä. Teille, jotka seurakunnissa seisotte  maailmalta ja alalta tulvivien tietojen eturintamassa, ajan muutokset  ovat varmasti tiedossa ja vaikuttavat siihen tapaan, jolla tärkeää työtänne teette.

Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian lähentäminen seurakunnissa

Pitkään suomalainen vastuu ulkolähetystyöstä on ollut tätä  tehtävää varten syntyneillä kristillisillä järjestöillä. Kun viime vuosina on puhuttu  kirkon lähetyksestä, haluan omasta puolestani nähdä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen työn kirkon omana lähetyksenä. Herätysliikkeet ja niiden järjestöt tekevät kirkon omaa työtä. Itse asiassa luterilaisen kirkkomme lähetys on toteutunut ja toteutuu juuri järjestöjen tekemässä työssä.

Viime vuosina on muutenkin haluttu korostaa järjestöjen ja kirkon yhteistä vastuuta ja tehtävää. Kirkkohallituksen käynnistämä JÄRKI-prosessi on tästä hyvä esimerkki. Kirkon yhteisen lähetysvastuun korostaminen voisi merkitä ensi sijassa lähetysjärjestöjen keskinäisen yhteistyön kehittämistä. Tällä saralla onkin saatu paljon hyvää aikaan.

Lähetys ja kansainvälinen diakonia ovat luterilaisessa kirkossamme hitaasti  mutta päämäärätietoisesti kuroutumassa kiinni siihen kirkkoon, jonka missiota ne ovat  aikaisemminkin siunauksellisesti toteuttaneet. Tässä kristalloituu  se teologinen näky, että kirkon kansainvälisen vastuun toteuttaminen ei  merkitse seurakunnissakaan ”pelkästään” paria työmuotoa, vaan lähetystyö  ja kansainvälinen diakonia ovat osa kirkon, paikallisseurakunnan  olemusta, tapaa elää.

Yhtenä pitkän aikavälin tavoitteena meidän kirkossamme ja  seurakunnissamme on pidettävä  kansainvälisen diakonian ja lähetystyön lähentämistä toisiinsa.  Pitkäaikainen perinne on ollut, että nämä kaksi ovat pitkälti  seurakuntien ulkopuolisista syistä johtuen hiihtäneet kylläkin samaan  suuntaan, mutta vähän niin kuin eri latuja.

Kun esimerkiksi sotilasosasto etenee hangessa, ladun aukaisijan selkä kostuu hiestä  enemmän kuin perässä hiihtävien. Koska tehtävä on kuitenkin yhteinen, ei  ole tarpeen että jokainen tekee itselleen oman uran. Yhteinen  etenemisvauhti varmasti löytyy, ja vetovastuu voidaan sopia tilanteen  mukaan. Ehkäpä latu-uran päässä häämöttää tilanne, jossa hiihtäjien  sukset ovat yhteiset, ja kun matkaa tehdään riittävän kauan ei ole enää  mielekästä puhua kahdesta eri etenijästä?

Lähetys ja kansainvälinen diakonia ovat kirkkomme yhteisen kansainvälisen vastuun eri  ilmenemismuotoja, joiden ei loppujen lopuksi ole yhteisen tehtävän  vuoksi syytä tarpeettomasti erottua toisistaan. Miten tästä missiosta  tehdään mahdollinen?

Kirkkojen monenkeskiseksi muuttuva kansainvälinen vastuu

Lähetettynä kirkkona joudumme nykyään kohtaamaan entistä  kansainvälisemmäksi ja monimutkaisemmaksi  muuttuneen maailman, jossa ei ole enää selviä lähettämisen ja  vastaanottamisen ilmansuuntia. Oma lukunsa ovat eri uskontokuntien,  kenties kokonaisten kulttuuripiirien mahdollisesti  heräävä vastakohtaisuus, jossa lähetystyö ei-kristillisten kulttuurien
taholta erheellisesti koetaan joskus vain länsimaisen kolonialismin  hengellisenä ulottuvuutena.

Lähetystyössä oleva konkreettisen vaaran elementti  on todennäköisesti kasvanut. Meillä suomalaisillakin on jo kokemusta  siitä, että maailmantilanteen kuumentuessa suomalaisia lähettejä on  ikään kuin varotoimenpiteenä kutsuttu kotiin, vaikka he eivät edes  sotatoimi- tai kriisialueilla toimisikaan.

Lienemme nykyisin tilanteessa, jossa enemmistö kristityistä elää niillä  alueilla, joita vielä sukupolvi sitten pidettiin ”lähetysmaina”.  Kristityn perusmalli maailmassa ei enää todellisuudessa ole  valkoihoinen, keskiluokkainen, eurooppalais-amerikkalainen.  ”Nuoret”  kirkot eri puolilla maailmaa kysyvät tänään oikeutetusti, onko oikein  että kristikunnan, kirkkojen väestöllinen painopiste siirtyy  Latinalaiseen Amerikkaan, Afrikkaan ja Aasiaan, mutta vauraus ja  resurssit pysyvät edelleen teollistuneiden, kehittyneiden maiden  kirkkojen hallussa. Joudumme kirkkoina entistä enemmän paneutumaan  kansainvälisessä vastuussamme oikeudenmukaisuuden  kysymyksiin. Miten jaamme paitsi leipämme, myös leipäkoneemme? Miten  tästä missiosta tehdään mahdollinen?

Saamme oppia elämään maailmassa, jossa lähetystehtävä on monenkeskinen.  Olemmeko jo heränneet todellisuuteen, jossa maallistumiskehityksen eri  ilmiöiden kanssa pähkäilevä Eurooppa kenties ottaa vastaan uutta  näkökulmaa tuovia julistajia Afrikasta? Vaivaako meitä ”vanhemman veljen  tai sisaren” paremmin tietävä ylimielisyys, vai onko meillä nöyryyttä  hyväksyä maailmanlähetyksen uusi vaihe, jokaiselta jokaiselle

Monikulttuuristuvan Suomen haasteet kirkolle

Muuttuvan lähetystyön ja kansainvälisen diakonian yksi yhteinen haaste on näiden kaukaisia maita sivunneiden ajatuksien jälkeen hyvin läheinen.  Suomi monikulttuuristuu. Suomessa tullaan puhumaan entistä enemmän eri kieliä. Perinteisesti varsin yhtenäinen kansallinen kulttuurimme saa nopeasti vaikutteita ja  aineksia, jotka varsinkin kaupungeissamme muokkaavat koko  elämäntapaamme. Ennen kaukainen maailma on tullut lähelle, ja saamme  kohdata lähimmäisenä, lähellämme elävinä ihmisiä,  joista sukupolvi  sitten emme tienneet juuri mitään.

Eri tahojen hyvistä pyrkimyksistä huolimatta monet tekijät missä tahansa yhteiskunnassa valitettavasti kertovat tahattomastikin, eleettöminkin viestein tulokkaille,  muukalaisille, että he eivät kuulu tänne. Maahanmuuttajan ja pakolaisen  osa on aina tietyllä tavalla kova ja raskas.

Kirkkomme missiosta ja sen diakoniasta huolta kantavina  ihmisinä yksi kasvava tehtävämme on huolehtia  siitä, että kirkko ei ole vain yksi uusi taho, joka  toiminnallaan tai toimimattomuudellaan viestii muukalaisille: te ette  kuulu tänne. Sanoma Kristuksesta on tarkoitettu myös uusille  suomalaisille, se on vietävä ja tarjottava myös maahamme eri syistä  tuleville. Miten teemme tästäkin missiosta mahdollisen?

Haluan toivottaa kaikki näille neuvottelupäiville saapuneet  sydämellisesti tervetulleiksi Helsingin hiippakuntaan. Toivon teille  kaikille virkistäviä ja rohkaisevia keskusteluja ja kohtaamisia näillä  päivillä, sekä hyvän Jumalan runsasta siunausta työhönne ja elämäänne.