Hakeutuminen pappisvirkaan

Papiksi voidaan vihkiä (KJ 7:4)

 • toimittamaan papin virkaa
 • tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen virkoihin
 • kirkon lähetysjärjestön tai muun kristillisen yhteisön palvelukseen
 • uskonnonopettajaksi tai teologisen tieteen opettajaksi yliopiston tai muun korkeakoulun palvelukseen.

Papiksi vihittävän tulee olla (KJ 7:4)

 • jumalaapelkäävä ja kristillisestä elämästään tunnettu konfirmoitu kirkon jäsen
 • suorittanut yliopistossa piispainkokouksen hyväksymän teologisen tutkinnon
 • muutoinkin pappisvirkaan soveltuva.

Papiksivihittävän tulee saada kutsu eli vokaatio papin virkaan. Kutsun voi antaa seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli, kirkkohallitus, lähetysjärjestö tai muu kristillinen yhteisö. Henkilö voidaan vihkiä papiksi myös, mikäli hän toimii kirkkojärjestyksessä edellytetyllä tavalla teologisen tieteen opettajana yliopistossa tai muussa korkeakoulussa tai uskonnonopettajana oppilaitoksessa.

Papinvirkaa ja vokaatiota Helsingin hiippakunnasta etsivän kannattaa ilmoittautua työnhakijaksi täyttämällä vapaamuotoinen hakemus KirkkoRekry-verkkolomakkeen kautta.  Hakemus on voimassa vuoden ajan sen täyttämisestä lukien. Notaari välittää tiedot avoimen hakemuksen täyttäneistä työnetsijöistä hiippakunnan kirkkoherroille. Seuraa myös kirkon avoimet työpaikat -sivulla olevia täsmäilmoituksia, joihin ilmoittaudutaan erikseen.

Sen jälkeen, kun olet saanut kutsun kirkkojärjestyksen edellyttämään papin virkaan tai toimeen, täytä hakemus ordinaatiovalmennukseen. Hakemuslomakkeen etusivulla on ohjeet hakemuksen täyttämisestä ja tarvittavista liitteistä.

Kutsun tulee olla virkaan tai toimeen, jossa on vähintään 6 kk päätoimista työtä tai 12 kk osa-aikaista työtä vihkimyspäivämäärästä lukien. Uskonnonopettajan tehtävään vihittävällä tulee olla riittävästi uskonnonopetusta.

Mikäli kutsun antaja on lähetysjärjestö tai muu kristillinen yhteisö, asia käsitellään siinä tuomiokapitulissa, jonka alueella järjestön tai yhdistyksen kotipaikka sijaitsee.

Espoon ja Helsingin hiippakuntien kesken on päätetty, että edellä mainitusta koti-/virkapaikkaperiaatteesta poiketaan kirkkohallituksen ja Helsingin yliopiston palvelukseen pappisvihkimystä anottaessa, jolloin pappisvihkimysanomus osoitetaan Espoon tai Helsingin hiippakunnalle henkilön kotiseurakunnan perusteella.

Muun kuin seurakunnan palvelukseen vihittäessä tehtävien tulee olla riittävässä määrin papillisia ja näistä papillisista tehtävistä on kerrottava mahdollisimman tarkasti vokaatiossa. Muualle kuin seurakuntaan pappisvihkimystä hakevan on syytä olla hyvissä ajoin yhteydessä tuomiokapitulin notaariin ennen ordinaatiovalmennukseen ilmoittautumista.

Pappisvihkimyksestä päättävät piispa ja tuomiokapituli. Pappisvihkimyksen toimittaa piispa.

Helsingin hiippakunnassa on vuosittain kaksi pappisvihkimystä. Pappisvihkimys ja sitä edeltävään ordinaatiovalmennukseen osallistuminen edellyttävät teologian maisterin tutkintoa, johon sisältyy kelpoisuus kirkon virkaan, kirkkojärjestyksen 7:4 §:n mukaista kutsua eli vokaatiota papin virkaan sekä piispalle ja tuomiokapitulille osoitettua kirjallista hakemusta pappisvihkimyksestä.

Piispainkokous on määritellyt pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävän teologisen tutkinnon

Piispainkokous on lisäksi päättänyt papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista

Seuraava pappisvihkimys Helsingin hiippakunnassa järjestetään helatorstaina 9.5.2024

Kevään 2024 aikataulu

Sen jälkeen, kun olet saanut kutsun kirkkojärjestyksen edellyttämään papin virkaan tai toimeen, täytä hakemus ordinaatiovalmennukseen. Hakemuslomakkeen etusivulla on ohjeet hakemuksen täyttämisestä ja tarvittavista liitteistä.

 • Vokaatio ja pappisvihkimysanomus tuomiokapitulissa viimeistään ke 13.3.2024.
 • Pappisvihkimystä anoneiden tutustumiskeskustelu tuomiokapitulin istunnon yhteydessä to 11.4.2024 klo 9.15 (asukoodi: tumma arkiasu).
 • Ordinaatiokoulutus alkaa to 11.4.2024 12.30-15 (Kallion seurakuntakoti, Siltasaarenkatu 28).
 • Ordinaatiopubliikki on tuomiokapitulin istunnon yhteydessä ke 8.5.2024 klo 9.15 (asukoodi: tumma puku).
 • Pappisvihkimys Helsingin tuomiokirkossa helatorstaina 9.5.2024 klo 10.
pappisvihkimysmessu

Ordinaatiovalmennus

ehtoollisenjako

Kevään 2024 ordinaatiovalmennuksen alustava aikataulu (papiksi vihittävät)

 • Vokaatiot ja vihkimysanomukset tulee olla tuomiokapitulissa viimeistään ke 13.3.2024.
 • To 11.4.2024 klo 9.15 pappisvihkimystä anoneiden tutustumiskeskustelu tuomiokapitulin istunnon yhteydessä
  (asukoodi: tumma arkiasu).
 • Ke 8.5.2024 klo 9.15 ordinaatiopubliikki tuomiokapitulin istunnon yhteydessä (asukoodi: tumma puku)
 • To 9.5.2024 klo 10 pappisvihkimys ja messu Helsingin tuomiokirkossa

Kevään 2024 ordinaatiovalmennuksen alustava aikataulu (Huom! muutokset mahdollisia)

To 11.4.2024 9.15–15 Aloituspäivä: klo 9.15 tutustumiskeskustelu tuomiokapitulin istunnon yhteydessä Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa ja klo 12.30–15 koulutus (Kallion seurakuntakoti, Siltasaarenkatu 28)
Pe 12.4.2024 klo 9.30-16 Koulutuspäivä tuomiokapitulissa
Ma 15.4.2024 klo 9–16 Jumalanpalveluksen päivä Alppilan kirkolla (Kotkankatu 2)
Ti 16.4.2024 klo 9.30–15.30 Koulutuspäivä tuomiokapitulissa
To 18.4.2024 klo 9-15 Kirkollisten toimitusten päivä Alppilan kirkolla (Kotkankatu 2)
Ke 24.4.2024 klo 9–10 Ordinaatiomessun suunnittelu (Teams)
Ke 24.–pe 26.4.2024 Ordinaatioretriitti (retriitti alkaa keskiviikkona klo 12 Östersundomin kappelissa, josta siirrytään Pellinkiin. Retriitti päättyy Pellingissä perjantaina klo 13.
To 2.5.2024 klo 10-16 Koulutuspäivä tuomiokapitulissa
Ti 7.5.2024 klo 18–20 Koulutusilta
Ke 8.5.2024 klo 9.15 Ordinaatiopubliikki tuomiokapitulin istunnon yhteydessä ja klo 13.30-15 ordinaatiomessun harjoitus Helsingin tuomiokirkossa (Unioninkatu 29)
To 9.5.2024 klo 10 Messu ja papiksi vihkiminen Helsingin tuomiokirkossa.

Ordinaatiovalmennus (3 op)

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija

 • valmentautuu pappisvihkimykseen
 • vahvistuu hengellisesti ja rohkaistuu toimimaan pappina
 • oppii hahmottamaan ammatti-identiteettiään pappina ja kirkon työntekijänä
 • osaa hoitaa kirkkojärjestyksessä määrätyt papin erityiset tehtävät
 • tutustuu pappisvirkaa koskeviin keskeisiin säädöksiin ja osaa toimia niiden mukaisesti

Sisältö

Opintokokonaisuuden keskeisen sisällön muodostavat:

 • pappisvirka, papin ydinosaaminen ja ammattietiikka
 • jumalanpalvelus ja kirkon pyhät toimitukset (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen)
 • rippi ja sielunhoito papin työssä
 • rippikoulu seurakunnan toiminnassa
 • keskeiset pappisvirkaa ja kirkon toimintaa koskevat säädökset

Rakenne ja painotukset

Eri  hiippakunnissa  ordinaatiot  ovat muotoutuneet  varsin  erilaisiksi. Jatkossa  niissä  on paljon  yhteisiä elementtejä,  mutta  paikalliset  olosuhteet  ja perinteet  tulevat heijastumaan sekä ordinaatiovalmennukseen että ordinaatioon.

Ohjeita papin virassa oleville

Pappiskirjan ojentaminen

NIMIKIRJAOTTEEN TILAAMINEN

Tuomiokapituli pitää nimikirjaa kaikista hiippakunnan papeista ja lehtoreista sekä tuomiokapitulin viraston työntekijöistä. Nimikirjaotetta tarvitaan aina haettaessa papin virkaa seurakunnassa, seurakuntayhtymässä, hiippakunnassa tai kirkon keskushallinnossa.

Ohjeet nimikirjaotteen tilaamiseen ja nimikirjan päivittämiseen 

SIVUTOIMILUVAN HAKEMINEN

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista.

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän papin viran haltijan sivutoimiluvasta päättää tuomiokapituli. Sivutoimilupaa haetaan sivutoimiluvan hakulomakkeella 

OHJE SIVUTOIMILUVAN HAKEMISESTA

VIRKAVAPAAN HAKEMINEN

Kirkkoherra myöntää papin virkavapaan kahteen kuukauteen asti (KJ 8:9 § 1 mom. 3 kohta). Jos virkavapaa on kahta kuukautta pidempi virkavapaan myöntää tuomiokapituli. Mikäli virkavapaa koostuu useammasta peräkkäisestä jaksosta (esim. sairauspoissaolo) päätösvalta siirtyy tuomiokapitulille sen jakson kohdalla, joka ylittää 2 kuukautta. Tällöin kirkkoherra lähettää tuomiokapitulille tiedon jo myöntämistään jaksoista ja kopion lääkärintodistuksesta tai hakemuksesta, joka siirtyy tuomiokapitulin päätettäväksi.

OHJE VIRKAVAPAAN HAKEMISESTA

HIIPPAKUNTASIIRTO

Pappi kuuluu siihen hiippakuntaan, jossa hänet on vihitty pappisvirkaan tai johon hän on tuomiokapitulin suostumuksella siirtynyt (KJ 7:8 §). Hiippakuntasiirrot perustuvat tavallisesti työpaikan vaihtoon.

Jos papille annetaan toistaiseksi voimassa oleva tai yli vuoden kestävä määräaikainen viranhoitomääräys papin virkaan toisessa hiippakunnassa, hän siirtyy tähän hiippakuntaan. Siirto tehdään mahdollisen koeajan päätyttyä, eikä siirtoa tarvitse erikseen anoa.

Mikäli pappi haluaa hiippakuntasiirron muista syistä, on hiippakuntasiirto aina harkinnanvarainen. Tällöin hiippakuntasiirtoa anovan tulee olla ensin yhteydessä sen hetkisen hiippakuntansa tuomiokapituliin.

IRTISANOUTUINEN PAPIN VIRASTA

Kun pappi irtisanoutuu seurakunnan tai seurakuntayhtymän papin virasta, osoittaa hän irtisanoutumisilmoituksensa tuomiokapitulille, joka on hänet ko. virkaan määrännyt.

Irtisanoutumisilmoitus osoitetaan Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille ja lähetetään osoitteeseen: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi ja kopiona seurakunnan kirkkoherralle/seurakuntaan.

OHJE IRTISANOUTUMISESTA 

Pastoraalitutkinto

Pastoraalitutkinto (40 op) on työuran alkuvaiheeseen papeille suunniteltu tutkinto, jonka tavoitteena on syventää niitä tietoja ja kehittää niitä taitoja, joita pappi tarvitsee kirkon työssä.

Pastoraalitutkintoa edellytetään muun muassa kappalaisen ja kirkkoherran virkaa hakevalta papilta (Kirkkojärjestys 8:11).

Tutkinnon opintokokonaisuuksia järjestävät Kirkon koulutuskeskus ja tuomiokapitulit. Pastoraalitutkinnon suorittamiseen kuluu keskimäärin noin 3–4 vuotta.

Pastoraalitutkinto suoritetaan tuomiokapitulin hyväksymän henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti (HOPS). Se laaditaan yhdessä hiippakuntadekaanin kanssa ordinaatiovalmennuksen päättyessä.

Pastoraalitutkinnon osa-alueista ja ilmoittautuminen kursseille tapahtuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Plus-nettisivujen kautta.

Kirja patsaan kädessä

Avoimet virat

Helsingin hiippakunnassa avoimeksi julistetut kirkkoherran ja kappalaisen virat löytyvät KirkkoRekry-sivustolta.

Seurakuntapastorin virkoihin on mahdollista ilmoittautua seuraavasti:

 • Lähetä avoin hakemus KirkkoRekry-järjestelmään. Notaari välittää tiedot avoimen hakemuksen täyttäneistä papeista hiippakunnan kirkkoherroille.
 • Avoin hakemus ei automaattisesti siirry rekrytointeihin, joista on julkaistu oma työpaikkailmoitus. Sen vuoksi työtä etsivän papin kannattaa seurata ilmoituksia avoinna olevista seurakuntapastorin viroista kirkon nettisivuilta.
 • Voit myös lähestyä kirkkoherroja suoraan esim. sähköpostitse ja kertoa olevasi käytettävissä papinvirkoihin.
Kuva pappisvihkimyksestä keväältä 2022.

Synodaalikokoukset

Hiippakunnallisia pappeinkokouksia eli synodaalikokouksia pidettiin Suomessa jo keskiajalla.

Piispalla on mahdollisuus kutsua hiippakunnan papit ja lehtorit synodaalikokoukseen käsittelemään teologisia kysymyksiä sekä seurakuntien hoitoa ja muuta kirkon toimintaa ja hallintoa koskevia asioita.

Viimeisin synodaalikokous Helsingin hiippakunnassa järjestettiin 27.9.2022. Synodaalikokouksen teema oli Pelastus. Synodaalikokouksen nettisivut löytyvät tästä.

Seurakunnan, seurakuntayhtymän tai kirkon virassa tai työsuhteessa toimivalle papille tai lehtorille synodaalikokous on virkatehtävä.

Yhteiskuva papeista synodaalikokouksessa vuonna 2018