Tiden var inne för Maria

Lukas julevangelium berättar om rätt så vardagliga händelser, bekanta också för oss. Josef begav sig till Betlehem ”tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda…”

Nutidsmänniskan kan beräkna tiden för förlossningen bättre än Maria och Josef. När är den beräknade tiden för ert barn? Också mannen har lärt sig förstå väntandets olika skeden.

Vi vet inte så mycket om Josefs kunskaper i att bli pappa. Enligt Matteus var Josef en mera blygsam man. Han blev förbryllad då han märkte att hans trolovade överraskande var gravid. ”Innan de hade börjat leva tillsammans visade sig att Maria var havande genom helig ande.”

Nog fanns det orsak att vara förvånad. Månne inte Maria och Josef funderade, hur allt hade fått sin början.

  • * *

Enligt Martin Luther styrde tiden för Marias nedkomst mänsklighetens historia nästan från allra första början. Redan efter syndafallet inleddes väntan på ”kvinnans avkomma”. Gud sade till Ormen: ”Jag skall väcka fiendskap mellan din avkomma och hennes: de skall trampa på ditt huvud och du skall hugga dem i hälen.” (1 Mos 3:15)

Luther påstår, att då Ormen eller Djävulen hörde detta hot, blev han rädd för alla unga kvinnor i världen. Vilken av dem skulle föda den människa, som skulle komma att krossa Djävulens huvud? Fienden måste hela tiden vara på sin vakt när det gällde kvinnorna. Han var nervös och misstänkte varje gravid kvinna, betraktade dem ängsligt när deras ”tid var inne”. Vilken av dem skulle föda Kristus?

  • * *

Marias tid att föda leder de kristna in i nådens tidsålder. I nådens tid finns två förunderliga, men glada drag.

För det första. Ingen kunde på veta, när nådens tid skulle vara inne. Tiden för våra egna barns födelse kan vi – åtminstone i någon mån – planera och beräkna, men Guds Son föddes till denna värld då Gud så ville. Kristus föds i våra hjärtan då Gud så vill. Guds tider är inte i människans händer. Människan kan inte erövra nåden. Nåden är en ren gåva.

För det andra. Fastän nådens tid är någonting outgrundligt, är den är en glad tid. Djävulen däremot är rädd för nåden. För människan är väntan på nåden en väntan på glädjen. För djävulen är nådens nya tidsålder slutet på allt, för människan början på allt. Just denna skillnad gör att tiden, då Maria föder, är en tid för glädje. Det onda får sin lön, så att dess huvud ”söndertrampas” (1917 övers.). Människan blir befriad, glädjen föds.

När tiden är inne för Maria att föda, då är tiden inne för glädjen. Djävulen har störtats från sin tron. Och fastän han ännu slingrar sig och antastar, har Gud själv kommit mitt ibland oss.

Därför är det skäl också för männen att ta sig i kragen och börja fira jul. Männen skall högakta Maria och andra kvinnor. Sällsamma saker har skett via dem.

Glad jul önskar

Eero Huovinen