Julkaisemme poikkeuksellisesti kommentin koskien hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhosen blogitekstiä. Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja on tehnyt tutkintapyynnön piispasta, tuomiorovastista, lakimiesasessorista, hiippakuntadekaanista, vanhemmasta pappisasessorista sekä niistä 18 hiippakuntavaltuuston jäsenestä, jotka eivät kannattaneet Johanna Korhosen vastaehdotusta hiippakuntavaltuuston kokouksessa helmikuussa. 

 

Lakimiesasessori on esittänyt blogitekstistä seuraavat kommentit:

Tuomiokapitulin rahaston käytöstä päättää rahaston sääntöjen 3 §:n mukaan tuomiokapituli. Hiippakuntavaltuustolla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa rahastojen käyttöön. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden vuoksi tuomiokapituli on halunnut vuosittain informoida hiippakuntavaltuustoa rahaston käyttösuunnitelmista. Muun muassa hiippakunnan juhlavuoden kulut ovat sellaisia, joihin rahastoja on jo etukäteen suunniteltu käytettäviksi. Rahaston käyttö on selostettu tilinpäätöksen kirjallisessa esittelyssä tuomiokapitulissa 12.2.2020, mutta Korhonen ei nähnyt tarpeelliseksi käyttää asiasta puheenvuoroa asiaa käsitelleessä tuomiokapitulin istunnossa.

Kirkon keskusrahaston tilintarkastuksesta vastaa KPMG Oy Ab. KPMG:n tilintarkastajat ovat käyneet läpi Helsingin hiippakunnan tilinpäätöksen.  Tilintarkastajien mukaan jatkossa tulee varmistaa, että talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään myös hiippakuntavaltuustossa talousarviovuoden aikana. Tilintarkastajat totesivat, että tarkastuksessa ei tullut Helsingin hiippakunnan taloushallinnon hoitamisen osalta esille muita seikkoja, joista tulisi erikseen raportoida. Talousarvion muutokset ovat käyneet ilmi hiippakuntavaltuuston 27.2.2020 hyväksymästä tilinpäätöksestä.

Toisin kuin Korhonen on sanonut, tuomiokapitulissa ei ole ”tuomiokapitulin sihteeriä”, joka syöttää lukuja järjestelmään. Talousasioita hoitaa tuomiokapitulin talous- ja hallintosihteeri, joka vastaa itsenäisesti tuomiokapitulin taloudenhoitoon liittyvistä tehtävistä sekä valmistelee tilinpäätöksen tuomiokapitulin istunnon käsittelyyn. Talous- ja hallintosihteerin esimies on lakimiesasessori, ei piispa. Vuonna 2018 sekä talous- ja hallintosihteeri että lakimiesasessori ovat olleet virkavapaalla ja tehtäviä ovat hoitaneet viransijaiset.

Johanna Korhonen on läsnäolo- ja puheoikeutettu tuomiokapitulin istunnoissa, joissa valmistellaan myös hiippakuntavaltuustolle menevät asiat. Kaikki asiat päätetään tuomiokapitulissa kirjallisen esittelyn pohjalta. Hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla on oikeus osallistua tuomiokapitulin istuntoihin nimenomaan sen vuoksi, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa asioiden käsittelyyn. Esimerkiksi tilinpäätöksen käsittelyssä Korhonen ei käyttänyt yhtään puheenvuoroa.

Korhosen blogiteksti edustaa hänen omia mielipiteitään, joita hän on aikaisemminkin julkisuudessa esittänyt.